Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động
25/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động

Từ ngày 01/01/2021, khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động, doanh nghiệp phải ký kết một trong 02 loại hợp đồng là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Việc xác định “hợp đồng lao động” không chỉ dựa vào tên gọi của hợp đồng
24/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Việc xác định “hợp đồng lao động” không chỉ dựa vào tên gọi của hợp đồng

Từ ngày 01/01/2021, các bên trong quan hệ lao động ký kết hợp đồng có bản chất là hợp đồng lao động nhưng với tên gọi khác nhằm tránh sự điều chỉnh chặt chẽ của Bộ luật Lao động đối với việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động

Đọc thêm
Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Mở rộng thêm phạm vi, đối tượng của bộ luật lao động
23/11/2020

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Mở rộng thêm phạm vi, đối tượng của bộ luật lao động

Từ ngày 01/01/2021, đối tượng áp dụng của Bộ luật lao động không chỉ là người lao động, người học nghề, người tập nghề mà còn là người làm việc không có quan hệ lao động.

Đọc thêm
Đào tạo thực hành nghề nhân sự