Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Không thử việc với HĐLĐ dưới 01 tháng
03/12/2020 09:06:11

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Không thử việc với HĐLĐ dưới 01 tháng

Bộ luật Lao động 2019 bổ sung quy định mới: "không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng". Quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động 2012 chỉ ghi nhận trường hợp không phải thử việc đối với "hợp đồng lao động mùa vụ" và loại hợp đồng mùa vụ đã không còn tồn tại theo Bộ luật lao động 2019.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012
Điều 24. Thử việc
1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.
2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.
3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
 Điều 26. Thử việc
1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và
h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.
2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

HR Training

Để lại bình luận

Đào tạo thực hành nghề nhân sự