Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng điện tử
30/11/2020 08:23:22

Series Điểm mới Bộ luật lao động 2019- Ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng điện tử

Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua "phương tiện điện tử" sẽ có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Quy định này là quy định nhằm ghi nhận tình huống trên thực tế, khi khoa học công nghệ phát triển thì việc giao kết hợp đồng lao động không chỉ được thực hiện qua các hình thức văn bản, lời nói mà còn có thể thực hiện qua phương tiện điện tử. Tuy nhiên, cần lưu ý, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử "dưới hình thức thông điệp dữ liệu" phải tuân theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này

 Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. 

HR Training

Để lại bình luận

Đào tạo thực hành nghề nhân sự